Písečská Zmole – Dalečín

Otevírací doba a cena

Trať č. 1 nad silnicí je pro trénování uzavřena. Otevírá se pouze po závodech na omezenou dobu.

Trať č. 2 pod silnicí je otevřena ve dnech:

út 14:00 – 19:00

čt 14:00 – 19:00

so 10:00 – 19:00

Cena za trénink:

Malé motocykly (50,65 ccm) – 100 Kč

Velké motocykly (85ccm a větší) – 200 Kč

Čtyřkolky – 200 Kč

Roční neomezená permanentka – 2000 Kč

Pro informace ohledně traťě, počasí a tréninků kontaktujte p. Vaška tel: 604 273 290

 

Provozní řád:

I. Základní ustanovení

1.      ČAM Motosportklub Praha, se sídlem: Nad zámečnicí 18, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 72068922, jako provozovatel (dále jen „provozovatel“) sportovního zařízení – motokrosového areálu Písečná Zmole (dále jen „zařízení“) vydává tento provozní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládají příslušné právní předpisy, zejména zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění.

2.      Provozní řád určuje závazná pravidla pro vstup provozníků a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu v zařízení, a to zejména za účelem sledování sportovního podniku, sportovního tréninku či obdobné sportovní akce (dále jen „sportovní akce“).

3.      Účelem provozního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách. Cílem provozního řádu je rovněž zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry v zařízení.

4.      Každý provozník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto provozním řádem a zavazuje se je dodržovat.

5.      Tento provozní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od provozovatele zařízení.

II. Vstup a pobyt v zařízení

1.     Vstupovat a pobývat v zařízení mohou provozníci pouze se souhlasem provozovatele, pouze v čase stanoveném provozovatelem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím provozovatele a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto provozním řádem.

2.     Je-li ke vstupu na sportovní akci třeba zakoupit vstupenku je vstup a pobyt v zařízení povolen na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v zařízení.

Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je provozník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Provozník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory zařízení. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor zařízení vyveden.

3.     Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto provozním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jež upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

4.     Každý provozník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

III. Povinnosti provozníků zařízení

1.     Každý provozník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.

2.     Každý provozník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.

3.     Při pobytu v zařízení je provozník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.

IV. Zákazy

V prostorách zařízení je zakázáno:

a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
b) vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky
c) vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek
d) vnášet natlakované nádoby
e) vstupovat do oblastní, které nejsou určeny pro provozníky (např. trať, vyhrazená plocha pro účastníky sportovních akcí)
f) házet předměty jakéhokoli druhu na trať či do prostor pro provozníky
g) kouření a používání otevřeného ohně
h) ničit zařízení a jeho vybavení
i) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení
j) odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

V. Pořadatelská služba

1.       Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto provozního řádu, přísluší pořadatelské službě.

2.       Osoby vykonávající pořadatelskou službu jsou vybaveny příslušným označením.

3.       Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovního akce.

4.       Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

VI. Odpovědnost za škody

1.     Každý provozník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

2.     Úrazy či škody na majetku je provozník povinen neprodleně oznámit provozovateli.

3.     Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení provozního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu.

4.     Náhrada veškerých škod způsobených provozníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

VII. Účinnost

Tento provozní řád je účinný od 1. 1. 1996 a nahrazuje dosavadní provozní řád zařízení. V případě porušení tohoto provozního řádu hrozí pokuta 10 000 Kč.

ČAM MOTOSPORTKLUB PRAHA
Nad zámečnicí 18
150 00 Praha 5
Kontaktní telefon: +420 731 799 193

TOPlist